پروسه های ریخته گری – بخش دهم

پروسه های ریخته گری – بخش دهم

لحیم های نرم 

بیش تر لحیم های نرم، آلیاژی از قلع و سرب هستند. آن ها به این دلیل لحیم های نرم نامیده می شوند که دمای ذوبشان نسبتاً پایین تر است.

دلیل استفاده از آلیاژ قلع و سرب این است که نقطه ذوب لحیم پایین تر از نقطه ذوب مربوط به فلزاتی است که به هم متصل می شوند. نقطه ذوب قلع oC 232 و نقطه ذوب سرب برابر oC 327 است.

در شرایط خاص، عناصر دیگر به لحیم اضافه می شوند تا خواص آن را تغییر دهند. این عناصر ممکن است بیسموت، روی، آلومینیوم یا کادمیوم باشند.

در عمل، لحیم نرم فقط به صورت تجاری و براساس تعدادی استاندارد از ترکیبات قلع-سرب موجود است. محتوای قلعِ لحیم نرم همیشه در درجه اهمیت اول قرار دارد.

۵۰/۵۰ یا لحیم نرم لوله کشی برای اهداف کلی و لحیم کاری نرم در دستگاه، مورد استفاده قرار می گیرد. این لحیم برای لحیم کاری نرم ترکیب قلع و سرب، مناسب نیست.

لحیم نرم ۴۰/۶۰ به عنوان لحیم نرم اعلا شناخته و به سرعت محکم می شود و برای مخازن آب و آبگرم کن های مسی استفاده می گردد که به دلیل استحکام آن است. این لحیم برای مقاصد کلی با کیفیت خوب در کارهای الکتریکی کاربرد دارد.

لحیم نرم ۳۴/۶۶ نیز به عنوان لحیم نرم فوق اعلا شناخته می شود که مورد کاربرد آن برای لحیم کاری نرم برنج، مس و جواهرات است.

لحیم نرم ۶۰/۴۰ با نام لحیم نرم خشن شناخته می شود و روی آهن گالوانیزه استفاده می شود.

لحیم نرم ۳۷/۶۳ یا “مرد قلع” نیز به عنوان آلیاژ خوش گداز شناخته می شود که دارای نقطه ذوب پایین تر از دو فلز در حالت خالص آن ها می باشد. این لحیم نرم به سرعت محکم می شود زیرا وارد مرحله پلاستیک نمی شود. این لحیم کاربردی مشابه با لحیم های نرم اعلا دارد.

منبع : اینترنت
برگردان : ایران ملد